POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLITICA DE PRIVACITAT
Aquest lloc web pertany a Esparreguera Gestió Integral SL, d'ara endavant L'EMPRESA. Aquesta política de privacitat pot variar en funció d'exigències legislatives o d'una altra regulació, motiu pel qual ha de ser visitada periòdicament. És aplicable en cas d'emplenament de qualsevol dels formularis que es troben dins d'aquest lloc web i rebran el tractament de dades de Clients potencials. Pel tractament d'aquestes dades, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent. Les dades recopilades poden procedir de registres d'usuaris del portal i de formularis de contacte per a la sol·licitud de diversos serveis. Aquest web ha estat adequat a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

El responsable del tractament de les dades que recollim en aquest lloc web és Esparreguera Gestió Integral SL, amb domicili a Carrer Sant Miquel, 7, 08292 - Esparreguera. El seu correu electrònic és egi@egintegral.com. Els usuaris podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació i / o oposició del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Els interessats tenen dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a ser transmesos a un altre responsable quan el tractament estigui basat en el consentiment, les dades hagin estat facilitades per l'interessat i el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats. Les dades recopilades mitjançant els formularis inclosos en aquest lloc web poden incloure nom, adreça de correu electrònic, ip, número de telèfon i altra informació. Al facilitar-la, l'usuari consenteix que aquestes dades siguin recollides, tractades, utilitzades i emmagatzemades per L'EMPRESA tal com es descriu en la present Política de Privacitat. Les dades s'emmagatzemen en els servidors propietat de Axarnet, la política de privacitat pot ser consultada aquí.

En aquest lloc web es pot trobar la captura de dades mitjançant un formulari de sol·licitud d'informació: se sol·licita el nom, adreça de correu electrònic i telèfon amb la finalitat de permetre el contacte amb l'usuari perquè aquest rebi un servei prestat per L'EMPRESA. També es poden recopilar dades personals per a garantir el compliment de les condicions d'ús i la llei aplicable, incloent el desenvolupament d'eines i algoritmes que ajudin a garantir la confidencialitat de les dades personals que es recullen. També es recopilen dades no identificatives obtingudes mitjançant galetes (cookies) que es creen a l'ordinador de l'usuari al navegar pel lloc web. Aquesta informació està més detallada en la política de cookies. També es recopilen dades dels usuaris per millorar el lloc web i la gestió de les xarxes socials, sempre d'acord amb les condicions d'ús i la política de privacitat de cada xarxa social. Les dades de caràcter personal que siguin recopilades es podran cedir a tercers per a la prestació de serveis sol·licitats prèviament mitjançant una confirmació inequívoca informant sobre la identitat del tercer i la finalitat de la col·laboració. Per tal que aquest lloc web recopili les seves dades personals es requereix el consentiment d'aquesta política de privacitat, el que ens legitima per al tractament de les seves dades, enquadrant-se en la categoria de Dades Identificatives. Les dades personals es conservaran fins que es finalitzi la relació mercantil establerta, en cas de tal o fins que sigui sol·licitat per l'interessat. Al navegar pel lloc web es poden recopilar una altra sèrie de dades que no poden ser utilitzades per identificar l'usuari i que s'utilitzaran per a la millora de la navegació i dels serveis prestats als usuaris. L'EMPRESA es compromet a l'ús i tractament d'aquestes dades personals respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les amb la finalitat de'aquest ús, així com complir la seva obligació de guardar i adoptar les mesures oportunes per evitar la seva pèrdua, alteració o accés no autoritzat de conformitat amb el que estableix a la normativa vigent de protecció de dades. Qualsevol persona que estigui autoritzada a tractar les dades dels usuris estarà sota l'obligació de confidencialitat. L'EMPRESA no pot garantir la inexpunabilidad d'internet i la violació de la seva seguretat per part de tercers. L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal i accepta i consenteix el tractament de les mateixos per part de l'EMPRESA en la forma i finalitat establerta en aquesta política de privacitat. El consentiment prestat per al tractament o cessió de les dades pot ser revocat en qualsevol moment éssent comunicat a l'EMPRESA en els termes aquí establerts per a exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Aquesta revocació no té, en cap cas, caràcter retroactiu.