ASSESSORAMENT D'EMPRESES

Assessorament per a PYMES i Autònoms en les àrees fiscal, comptable i laboral
El nostre objectiu és oferir assessorament i orientació integral als nostres clients en la presa de decisions i el dia a dia de la seva empresa o negoci, adaptant-nos a les necessitats individuals..

Area fiscal i comptable

 • Comptabilitat financera de societats mercantils i civils
 • Anàlisi de balanços
 • Conciliació bancària
 • Tràmits Censals a Hisenda
 • Comptabilitat en estimació directa
 • Estimació Objectiva per mòduls
 • Impost de Persones Físiques IRPF
 • Declaració Patrimoni
 • Comptes anuals memòries i informes
 • Pagaments a compte d'activitats empresarials
 • Impost al Valor Afegit (IVA)
 • Declaració informativa d'operacions amb tercers
 • Declaració informativa d'operacions intracomunitàries
 • Subministrament Immediat d'Informació (SII)

Area Laboral

 • Alta empreses i treballadors a la seguretat social
 • Contractació laboral i assessorament
 • Confecció de contractes de treball, pròrrogues i renovacions
 • Comunicació d'obertura de centre de treball
 • Alta autònoms
 • Confecció de nòmines i assegurances socials
 • Actualització salarial d'acord amb conveni
 • Sol·licitud de prestacions en règim general i autònoms a la seguretat social
 • Càlcul de jubilacions
 • Atur
 • Negociació i fraccionament de deutes amb la tresoreria
 • Empleat de la Llar
 • Cartes de sancions i acomiadament
 • Càlcul de quitança i certificats d'empresa